Aktuella projekt

I dagsläget jobbar vi på en mängd olika projekt. Här nedan presenterar vi kortfattat ett antal av dessa projekt. Vill ni ha mer information om dessa projekt och vad vi bidrar med, fråga oss gärna!

För att se vad vi arbetat med tidigare, se våra referensprojekt.

 • Ramavtal - Vattenfall services Nordic

  ASTM har tecknat ramavtal med Vattenfall Services Nordic avseende teknisk konsultation inom bygg- och anläggningsteknik. Avtalet är gällande till september 2019 och avser hela Sverige.

 • Tekniskt stöd, Ellevio

  ASTM AB har fått i uppdrag av ELLEVIO att vara tekniskt stöd för byggarbeten vid om- eller nybyggnation av fördelningsstationer i Stockholms regionen. Uppdraget består i att vara stöd i hela byggprocessen från projektering, produktion till överlämnande. Detta uppdrag kommer att pågå t o m 2019.

 • Karlskronaviken,SALEM

  Projekterings- och byggledning för ett exploateringsområde i Rönninge.

  Utbyggnad VA och gator.

 • Släckvattenledning, norra station

  Arbetsplatsstöd och kvalitetsbevakning åt beställare.

   

  Projektet skall sammankoppla släckvatten mellan Södra Hagastaden och Norra Länken. Projektet omfattar gjutning av skyddsränna i betong för släckvatten rör samt montering och sammankoppling av släckvatten rör.

 • FSE101 - Förbifart Stockholm

  ASTMs uppgift är att agera tekniskt stöd vid kontraktfrågor.

   

  Om projektet (FSE101):

   

  Uppdraget tilldelades Hochtief och omfattar att bygga de anläggningsdelar som är längst söderut inom E4 Förbifart Stockholm.

   

  Entreprenaden omfattar:

   

  om- och nybyggnad av vägar

  en ny gång- och cykelbro

  en ny trafikplats

  Byggstart planeras till första halvåret 2018 och produktionen beräknas vara klar första halvåret 2022. Kontraktssumman är cirka 370 miljoner kronor.

  Läs mer

 • FSE401/403 - Johannelund/Lunda

  Projekteringsledning för entreprenör.

   

  Förbifart Stockholm byggs med två parallella tunnelrör där trafiken går i en riktning i varje rör. Båda tunnelrören får tre körfält som vid trafikplatserna breddar ut till fyra körfält. I sina djupaste lägen kommer tunneln att ligga 60 m under Mälarens yta och närmare 100 m under markytan

 • NS14 - Teknisk Administration

  Teknisk Administration - Dokumentation

   

  ASTM har blivit anlitade för att slutföra all teknisk dokumentation i Trafikverkets databas Chaos.

 • KAbelförråd - Karlshamn

  Bygg- och markkontrollant samt kontrollansvarig enligt PBL

   

  Svenska Kraftnät bygger ett kabelförråd i Karlshamn som del i projektet NordBalt.

   

  Kontraktet utökades med teknisk administration av dokumentationen för uppdraget.

 • SN843 - vattenledning SLussen

  Produktionsledare betong & Produktionsledare VA

   

  Platsgjuten betongkulvert skall byggas från Södermalms torg under Stadsgårdsleden och vidare ut till Mälaren. Markarbeten och stödkonstruktioner/grundläggning/betongarbeten för tråg/kulvert/ventilkammare och gatuöverbyggnad kommer även att utföras, samt olika ledningsarbeten för VA och stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert vid Sjöbergsplan. Projektets utmaning är läget där stadsmiljön och trafiken samt de begränsade ytorna gör åtkomsten svår.

 • E05 Korsvägen - Västlänken

  Byggledare mark- och ledningsarbeten

   

  Det här projektet är en tvåspårig järnväg under mark och att det kommer att bestå av tre stycken stationer under mark. Stationerna kommer att flera uppgångar till markytan.

  Den två spåriga järnvägen viker under mark vid Olskroken i väst och kommer upp vid Almedal i öst.

  Stationerna under mark ligger vid Centralen, Haga och Korsvägen.

  Göteborg kommer att kunna dubbla järnvägstrafiken när det här projektet är färdigt.

  Det består av fyra delar Olskroken, Centralen, Haga, Korsvägen.

 • Roslagsbanan - Åkersberga

  Projektinformation kommer snart.

 • Ställverk - Stackbo

  Byggledare konstruktion och teknisk administration

   

  Byggnation av ett ställverk i Stackbo.

  ASTMs roll är att se över utförandet och hantera dokumentation för projektet.

 • Anbudshantering - Kraftledningar

  Anbudshantering, rådgivning och administration

   

  ASTM stöttar Linjemontage i deras arbete med anbudsgivning. För att ge ett komplett anbud behöver de stöd med mark- och betongarbeten och det är här ASTM sköter anbudsprocessen.

  Under senare del av skede presenterar ASTM utfallet och stöttar Linjemontage vid det slutgiltiga anbudsarbetet och inlämnande till SVK.

 • Brf tangenten - Älvsjö

  Konsultation inför byggnationsstart och BAS P

   

  Allmän hjälp inför byggnationsstart. Myndighetskontakt, hjälp med tillstånd, kvalitetsdokment. BAS-P.

 • Ostlänken

  Produktionssamordning

   

  ASTM ska för Trafikverkets räkning utföra uppdraget som Produktionssamordnare anläggning. I ASTMs åtagande inår deltagande i en överväxling till nästkommande planerings- eller projekteringsskede.

   

  Projekt Ostlänken är det första steget mot en ny generation järnväg i Sverige. När Trafikverket är klara så är det byggt 150 kilometer ny höghastighetsjärnväg från Järna till Linköping samt 200 broar och 20 kilometer tunnel.

 • FSE 215 - Betongtunnlar Skärholmen

  Projekteringsledare tunnelrör

   

  ASTMs roll i detta uppdrag är att tillhandahålla delar av tunnelrören i projektet "Förbifart Stockholm" med en erfaren projekteringsledare.

   

  Förbifart Stockholm byggs med två parallella tunnelrör där trafiken går i en riktning i varje rör. Båda tunnelrören får tre körfält som vid trafikplatserna breddar ut till fyra körfält. I sina djupaste lägen kommer tunneln att ligga 60 m under Mälarens yta och närmare 100 m under markytan.

  Projekteringsledare tunnelrör

   

  ASTMs roll i detta uppdrag är att hjälpa till med kontrollplaner och checklistor till dessa.

 • NS 14 - Kontrollant

  Kontrollant av utförande

   

  Kontroll av utförande av entreprenad och underentreprenörer. Utöver detta görs en utredning för att hitta anledningen till de stora avvikelser vid mätning och kontroll för relationsdokumentation.

 • Avfallsförbrännare - Uppsala

  Betongbesiktning och statusbedömningar av betongkonstruktioner och byggnad. Provtagning, utredning samt ett kvalificerat förslag på åtgärd av betongkonstruktioner och byggnad.

 • Hamnpir - Stenungsund

  Betongbesiktning och statusbedömningar av betongkonstruktioner och byggnad. Provtagning, utredning samt ett kvalificerat förslag på åtgärd av betongkonstruktioner och byggnad.

 • Simhall - Bålsta Kommun

  Betongbesiktning och statusbedömningar av betongstomme. Provtagning, utredning samt ett kvalificerat förslag på åtgärd av bassäng och byggnad.

 • Getingmidjan - Riddarholmen

  Arbetsledare anläggning

   

  ASTMs roll i detta uppdrag är att jobba som ingenjör i fält med inriktning på arbetena som ska utföras på Riddarholmen.

   

  Getingmidjan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och är en av de mest trafikerade sträckorna i hela landet, med ett snitt på ett tåg var tredje minut. Den befintliga anläggningen byggdes på 1950-talet och är inte anpassad för dagens trafik. Renoveringen är nödvändig för att möta dagens och morgondagens krav på pålitliga och hållbara resor och transporter.

  Implenia Sverige AB tilldelades projektet i april 2017 för en kontraktsumma på 885 miljoner SEK. Kontraktet omfattar upprustning av en 2 km lång järnvägssträcka samt utbyte och reparation av tunga konstruktioner såsom broar och tunnlar. Fem järnvägsbroar och två gångbroar samt både Riddarholmstunneln på 120 meter och Södertunneln på 600 meter kommer att renoveras för att möta kraven. Projektet är beläget i hjärtat av Stockholm och passerar genom Riddarholmen, en plats med många kulturhistoriska byggnader som är både känsliga och värdefulla – kulturmiljön är därför en viktig aspekt. Det är ett mycket komplext projekt inom infrastruktur och Implenia löser därför logistiken främst på vatten med pontoner, båtar och annan tung marin utrustning. I samband med förberedande arbeten för Getingmidjan är Implenia redan på plats sedan 2016, Lilla Getingmidjan. Kontraktet är värt SEK 885 miljoner och startar under sommaren 2017 och tar cirka fyra år att slutföra.

 • 400kv OVHL - Snösätra Ekudden

  ASTM har i detta uppdrag vunnit ett stort anbud för en hel beställarorganisation avseende byggledning med följande roller; Uppdragsledare, Byggledare (Mark&Betong). Byggledare (Stål), Byggledare (Kvalitet), Byggledare (Ekonomi), Byggledare (Administration), Byggledare (Elkraft).

   

  Den nya luftledningen är en del av flera förstärkningar av Stockholms stamnät för att möta regionens växande behov av el.

  Bidrar till att öka kapaciteten av el i Stockholm

   

  Snösätra – Ekudden är en cirka 10 km lång stamnätsledning för 400 kV som vi bygger från den planerade stationen Snösätra i södra Stockholm till stationen Ekudden i Huddinge. Den bidrar till att förstärka elnätet och öka kapaciteten av el i takt med att regionen växer. Mellan Gullarängen och Ekudden kommer ledningen att sambyggas med Vattenfalls planerade 130 kV-ledning. Vattenfalls ledning byggs därmed i samma stolpar som Svenska kraftnäts nya 400 kVledning på denna sträcka.

   

  En del av Stockholm Ström

  Snösätra-Ekudden är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Svenska kraftnät  och regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall för att förstärka Stockholmregionens elnät. Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta det ökade behovet el.

 • City link

  Entreprenadingenjör.

   

  ASTMs roll i detta uppdrag är att ta fram besiktningsplaner, kontrollprogram, kontrollplaner, checklistor mm.

   

  En viktig del i Stockholms Ström är den nya elförbindelsen City Link som byggs i fyra etapper. Anneberg – Skanstull utgör den andra etappen. City Link kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet - från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas från flera håll till Stockholmsområdet. Det säkrar elleveranserna för framtiden.

 • Rengårds kraftstation - Skellefteå

  Betongingenjör

   

  ASTMs roll i detta uppdrag är att inspektera och besikta generatorns fundament på Rengårds Kraftstation och därefter beskriva eventuella problem och föreslå åtgärder.

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

Webdesign by ESC Solutions

ASTM Group:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Västerås:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Beograd:

Palmotićeva 14, 11 000 Belgrad

T: +381 (0)60 155 44 02

E: info.beograd@astm.se

ASTM Banja Luka:

Đede Kecmanovića 19, 78 000 Banja Luka

T: +387 (0) 66 583 139

E: info.banjaluka@astm.se

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions

 • SV