tidigare

projekt

Vi kan utföra uppdrag både inom som utanför Sveriges gränser.

Här nedan kan du se några projekt och ansvarsområden vi tidigare arbetat med. Om ni vill ha ytterligare info om vad vi gjort på dessa och andra projekt, kontakta oss gärna!

ASTM GROUP

Här presenterar vi uppdrag som har utförts av Andersson&Sjöblom Technical Management

 • Omriktarstation Litauen

  ABB ska konstruera, bygga, leverera och installera omriktarstationen inklusive högspänningsutrustning såsom krafttransformatorer och tyristorventiler. Stationen, som kommer att förberedas för en planerad andra 500 MW blocket, beräknas vara i drift under 2015. Planerna är att LitPols elnät slutligen ska nå en kapacitet på 1 000 MW.

   

  ASTM medverkade som projektledare för betong- och markarbeten direkt under ABBs projektledning. I arbetsuppgiften ingick att säkerställa kvalitetsarbetet både i fält och i dokumentationshantering inom de ställda tids- och ekonomiramar som projektet medgav.

   

  Beställare:

 • Norra stationsområdet, Stockholm

  ASTMs uppgift, i samarbete med Trafikverket och entreprenören Bilfinger, var att säkerställa att broarna blev utförda på ett kontraktsenligt sätt samt att gällande normkrav infriades vid utförande av betongarbetena.

   

  Detta uppdrag är avslutat med FAVEO som beställare och har övergått till det pågående uppdraget ”Byggledare betong E4/E20 väster om Hagastaden” med Trafikverket som beställare.

  Beställare:

 • Vattenkraftverk, Hissmofors

  Ett av våra större uppdrag var åt NCC vid nybyggnation av Jämtkrafts vattenkraftverk i Hissmofors.

   

  Vi hade uppdraget som biträdande blockchef för betongarbetena åt NCC. Arbetet omfattade planering och styrning av produktionsskedet men också kontakt med projektör och utländska underentreprenörer.

  Beställare:

 • Bromma Flygplats, Stockholm

  Flygplatsen har avtal med Stockholms stad att bedriva flygplatsverksamhet till 2038. ASTMs roll i uppdraget var samordnad byggledare för delprojektet; Säkerhetsklassning 3C Manöverområdet.

  Beställare:

 • Vattenkraftverk, Zvornik

  Vid vattenkraftverket Zvornik kommer turbinerna av de 4 befintliga enheterna att ersättas. Som led i förnyelsen av de fyra Kaplanturbinerna från år 1955, har löpringen och konan avlägsnats för att ersättas med nya delar som skall anslutas mot den befintliga strukturen.

   

  Elnos Group har fått i uppdrag av Voith Hydro att ansvara för byte av samtliga turbiner (4st) vid vattenkraftverket i Zvornik som byggdes 1955. Vid detta arbete så kommer rivnings- och betongarbeten att utföras på plats där ASTMs funktion blir att vara tekniskt stöd till ELNOS Groups underentreprenör Gosa Montaza. Arbetet omfattar att ta fram projektanpassad kvalitetsdokumentation som säkerställer samtliga normkrav före-, under- som efter arbetets utförande. ASTM ska även på plats vara delaktig planeringen och val av utförande i samråd med byggentreprenören. Arbetet kommer att bedrivas under en 4-års period med start 2015

  Beställare:

 • Tekniska tjänster - NCC

  ASTM AB har under sommaren 2016 kompletterat NCCs organisationer för uppdragen ICAs nya huvudkontor i Stockholm samt ombyggnation av Stockholm Bromma Airport. ASTM har med sin flexibilitet och tekniskt kunnande bidragit med resurser för BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare) samt arbetsledning vid utförande av mark- och VA arbeten.

  Beställare:

 • Tekniska Tjänster - Ramböll

  Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara.

   

  Ramböll brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

   

  ASTM skrev under hösten 2015 ett ramavtal med Ramböll som sträcker sig fram till 2018.

 • Gruvön - pappersfabrik

  BillerudKorsnäs har beslutat att investera ca.6 miljarder i en helt ny pappersmaskin som ska bli världen största för att producera vätskekartong.

  Bruket är beläget i Grums ca. 3 mil väster om Karlstad.

  ASTM:s roll är att komplettera SWECO:s byggledningsgrupp med 2 resurser.

  Huvudsysslan är byggledning av delen med platsgjuten betong klass 1 i projektet.

  Beställare:

 • Projekt Hjälta/helgum

  I närheten till Långsele ska Svenska Kraftnät bygga ut stamnätet då dessa stationer är hårt belastade under den kalla årstiden. Arbeten ska bedrivas på 3 olika arbetsplatser. 2 stycken i Hjälta och 1 i Helgum. Detta innebär att en helt ny station byggs i Helgum samt om och tillbyggnad sker på 2 stycken befintliga stationer i Hjälta.

   

  Vattenfall Services Nordic har fått uppdraget av Svenska Kraftnät att genomföra projektet. ASTMs roll i projektet är att bistå Vattenfall Services Nordic med tekniskt stöd för byggdelen i både projektering samt i byggskede på plats. Teknikstödet omfattar granskning av projektering, byggplatsuppföljning gällande kvalitet, tidplan och ekonomi. Projekteringsarbetena pågår för att kunna starta byggjobben på plats i april 2017 för att sedan pågå till slutet av 2018.

  Beställare:

 • Fördelningsstation Kolbotten

  Vid fördelningsstationen Kolbotten har INFRATEK fått till uppgift av Svenska Kraftnät att utföra en uppgradering av anläggningen. Den nya elanläggningen ska monteras på stålkonstruktioner som är förankrade i befintliga betongfundament. För att säkerställa detta utförande har ASTM AB anlitas för att ta borrprov på befintliga betongfundament och skriftligen redovisa en rapport av resultatet och ett åtgärdsförslag. ASTM kommer efter INFRATEKs önskemål ansvara för att åtgärdsförslagen blir projekterade och utförda efter redovisat åtgärdsförslag.

  Beställare:

 • Mälarbanan, Stockholms län

  Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen från två till fyra spår genom Solna och Sundbyberg och i centrala Sundbyberg lägger vi ner järnvägen i en 1,4 kilometer lång tunnel. Trafikverket planerar även att ersätta Sundbyberg station med en ny pendel- och regionaltågsstation.

  Utbyggnaden av järnvägen genom Solna-Sundbyberg är den sista delen av utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll.

   

  WSP´s roll är att göra en Systemhandling, Järnvägsplan och Miljökonsekvensbeskrivning åt Trafikverket. ASTM ingår i gruppen som gör Systemhandlingen.

 • ställverk, Myttinge

  Hantering av byggarbete vid tillbyggnation av ett ställverk i Myttinge.

   

  ASTMs uppgift är att hantera hela processen från ritning till besiktning av arbeten.

  Projektledning design

  Produktionsledning byggnation

  Fältmätning (utsättning och inmätning)

  Kvalitetskontroll

  Kontroll av betong (Temperatur, kvalitet och sprickanalys - ConReg)

  Teknisk administration (hantering och dokumentation av hela processen)

 • Kv SELMA - Örebro

  Kärnhem AB bygger 106 nya, moderna lägenheter i Örebro. Byggteknik har fått i uppdrag att sköta byggnationen.

  ASTM tillhandahåller en platschef/projektledare samt en mätningsingenjör (lantmätare) som finns på plats heltid.

  Beställare:

 • STÖDE - STÄLLVERK

  Projektet är en del i Svenska Kraftnäts utbyggnad av stamnätet genom Sverige för att säkerställa leveranser av el från norra delarna till de södra delarna av vårt land. Nytt ställverk uppförs på befintlig tomt mittemot det gamla ställverket som rivs när det ny är i drift.

  SvK har upphandlat ABB som i sin tur har upphandlat Otera för utförande av markarbeten och betongfundament.

  ASTM ingår i Oteras organisation på plats där vi har rollen som ansvarig arbetsledare (Betong klass 1) för platsgjutna betongfundament, leda och följa upp betongarbetena på plats map utförande och kvalitet.

 • Byggledare Betong - Norra station

  För att säkerställa kapacitetsökningen på E4  och E20 söderifrån så kommer Trafikverket att uppföra ett antal betongkonstruktioner som bland annat avser broar, tråg och avsättningsmagasin. För dessa uppdrag är Implenia och Hochtief antagna som entreprenörer.

   

  ASTM har som främsta uppgift att vara beställarens representant ute på arbetsplatsen och att tillse att entreprenaderna utförs i överensstämmelse med kontrakt. Detta innebär bland annat kontinuerlig kontakt med entreprenörens produktionsledande personal samt att utföra kontroller av kvalitetsarbetet i fält och dokumentationshantering.

   

  Arbetet innebär en kontinuerlig kontakt med med entreprenören beträffande:

   • Granskning av teknisk dokumentation innan arbeten påbörjas
   • Samordning av miljö- och arbetsmiljöfrågor i produktionsskedet
   • Hantering av tidsplanering och ekonomiska avstämningar

   

  Detta uppdrag är en fortsättning av uppdraget ”Norra stationsområdet - Stockholm” men med Trafikverket som beställare istället för FAVEO.

  Beställare:

Anställdas referenser

Här presenterar vi uppdrag som har utförts av anställda under tidigare anställningar

 • Kärnkraftverk, Oskarshamn

  Ansvarig för betongarbeten klass 1 vid utbyggnad av reaktor 2. Arbetet omfattade produktionsplanering och att säkerställa att betongarbetena blev utförda enligt svenska krav och normer.

  Beställare:

 • Vattenkraftverk, Bålforsen

  Uppdragsledare för nybyggnation av ställverksbyggnad vid Bålforsens vattenkraftverk i Lycksele.

   

  Uppdraget utfördes som en delad entreprenad där konsultbolaget tog helhetsansvaret från projektering till färdig slutprodukt i samarbete med E.ON.

  Beställare:

 • Vattenkraftverk, Lasele

  Tekniskt stöd åt Andritz för byggentreprenaden vid byte av löphjulskammare och sugrörskona vid Vattenfalls vattenkraftverk i Lasele. Arbetet omfattade såväl rivning som nybyggnation av betongkonstruktioner.

  Beställare:

 • Militära camper, Afghanistan

  Förutom projektledning av byggledare på plats vid militära Camper i Afghanistan utfördes även projekteringsledning för framtagande av bygghandlingar i Sverige.

   

  Arbetet omfattade inköp av material, tidplanering och arbetsledning av Afghanska entreprenörer. Detta skedde i samråd med Försvarsmakten och Fortifikationsverket

  Beställare:

 • Årstabron, Stockholm

  Arbetet omfattade en ny röd järnvägsbro över Årstaviken i Stockholm parallellt med den gamla Årstabron.

   

  Vår arbetsuppgift åt entreprenören var, förutom arbetsledning av betongarbeten som avsåg pelare och undervattensgjutningar, även kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig i entreprenaden.

  Beställare:

 • Broreparationer, Stockholms Län

  Platschef på tillståndsstyrda broar samt inkommande driftsjobb.

   

  Arbetsbeskrivning av objekten: Rivning befintlig kantbalk med vattenbilning, armering, formsättning och gjutning av ny kantbalk, byte tätskikt, ny asfalt och nytt broräcke. En del av broarna över vatten kompletteras även med bakgjutna isskydd i rostfri plåt på frontmurarna.

  Beställare:

 • LARSBERGSKAJEN, LIDINGÖ

  Arbetsbeskrivning: Rivning av gamla krönbalken, ny spont, stålkärnepålar, armering, formsättning och gjutning av ca. 75 meter ny krönbalk, markjobb för iordningställande av nya hållplatser för buss och båtresenärer.

  Beställare:

 • Vägbro, crni tomok floden

  Materialteknik och Kvalitetskontrollingenjör

  Konstruktionen av förspänd, armerad, betongkabelburen bro över floden Crni Timok, längd 67m med en spänn mellan stöden på 52m. Brons strukturella system är så kallat "Extradosed Bridge System", ett system som visuellt liknar en bro med sluttande kablar, men med betydande skillnader i omfördelningen av effekten mellan den snedställda kabeln och huvudbalkens betong.

  Beställare:

 • Motorväg E75

  Materialteknik och Kvalitetskontrollingenjör

  Projektet omfattar byggande av 11 broar av olika längder och konstruktionssystem (från 12m till 250m) och 5 culverts.

   

  Byggnadsobjekt

  Avslutningsarbeten

  Beställare:

 • Vindkraftspark - Dolovo

  Tekniska beräkningar

   

  Första storskaliga vindkraftverket i Serbien. Projektet innehåller all konstruktion som behövs för att upprätthålla och överföra den producerade energin bland annat betonggrunder och en transformatorstation.

  Beställare:

 • Substation - Belgrad

  Tekniska beräkningar

   

  Ombyggnation av en transformatorstation i Belgrad, byggd 1958. Arbetet var i projekteringsfasen bestående av tekniska beräkningar och förberedelser av de arbeten som behövdes vid ombyggnationen.

  Beställare:

 • Bro - Motorväg E80

  Organisation, planering, drift projektledning, kvalitetskontroll

   

  Längd på bron L = 68,35m, bredd 13.75m,

  Brokonstruktion för tung trafik.

  Bro med massiva grunder på natursten, 4 armerade bryggor med lagerbjälkar.

  Fem prefabricerade förspända balkar L = 34,00m

  Beställare:

 • Viadukt - Motorväg E80

  Organisation, planering, drift projektledning, kvalitetskontroll

   

  Längd på överfart L = 78,00m, bredd 13.75m,

  Viaduktkonstruktion för tung trafik.

  Överbrygga med massiva grunder på naturstenen, 5 förstärkta bryggor med lagerbjälkar.

  2 x 6 = 12 prefabricerade förspända balkar L = 18.00m.

  2 x 6 = 12 prefabricerade förspända balkar L = 17,40m.

  Beställare:

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

Webdesign by ESC Solutions

ASTM Group:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Västerås:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Beograd:

Palmotićeva 14, 11 000 Belgrad

T: +381 (0)60 155 44 02

E: info.beograd@astm.se

ASTM Banja Luka:

Dr. V. D. K. 19, 78 000 Banja Luka

T: +387 (0) 66 583 139

E: info.banjaluka@astm.se

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions